Loyaltyclub - Programy lojalnościowe

Zmiana nazwy firmy — jak ją przeprowadzić?

02 lipca, 2024

Zmiana nazwy firmy to proces, który może wydawać się dość prostym przedsięwzięciem, ale w praktyce wymaga wielu kroków prawnych. Każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą czy spółkę, ma prawo do zmiany nazwy.

Nowa nazwa firmy a CEiDG

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nazwa firmy zawiera nazwisko przedsiębiorcy. Zmieniając nazwę firmy w CEiDG, nie można wykreślić tego drugiego elementu, ale można zmienić to, co przedsiębiorca wpisał na samym początku. Zmiana nazwy firmy to ważny krok, który wymaga odpowiedniego zgłoszenia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest to konieczne, aby wszelkie zmiany były odzwierciedlone w oficjalnych rejestrach i dostępne dla organów państwowych oraz innych podmiotów gospodarczych. Procedura zgłoszenia zmiany nazwy firmy jest stosunkowo prosta i nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Wypełnienie wniosku CEIDG-1

Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku CEIDG-1, który jest dostępny online na stronie CEIDG lub w formie papierowej w urzędach miasta i gminy. Wniosek ten należy dokładnie wypełnić, podając nową nazwę firmy oraz inne ewentualnie zmienione dane, na przykład przedmiot działalności przedsiębiorcy.

Złożenie wniosku

Wypełniony wniosek CEIDG-1 należy złożyć osobiście lub elektronicznie we właściwym urzędzie miasta czy gminy. Złożenie wniosku elektronicznego wymaga posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Proces weryfikacji i aktualizacji danych

Po przyjęciu wniosku urzędnicy przeprowadzają weryfikację podanych informacji. Najpóźniej kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku, CEIDG przekazuje zaktualizowane dane do urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Statystycznego oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – jeśli wniosek tego wymaga.

Zakończenie procesu

Proces zmiany nazwy w CEIDG jest zakończony, gdy wszystkie wymagane informacje zostaną zaktualizowane w rejestrach. Warto pamiętać, że cała procedura zgłoszenia zmiany nazwy firmy w CEIDG jest bezpłatna.

Zmiana nazwy firmy w przypadku spółek

Zmiana nazwy firmy to proces wymagający dokładnego planowania i przestrzegania określonych procedur prawnych, które różnią się w zależności od rodzaju działalności oraz formy prawnej przedsiębiorstwa. Niestety w tym przypadku zmiana nazwy firmy nie jest już tak łatwa jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością pierwszym krokiem do zmiany nazwy jest skonsultowanie i uzgodnienie tej decyzji ze wszystkimi wspólnikami. Aby zmiana nazwy była ważna, niezbędne jest sporządzenie uchwały aktualizacyjnej przez zgromadzenie wspólników. Uchwała ta musi być dokumentowana w formie aktu notarialnego. Następnie akt ten powinien zostać złożony do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – bez tego nie uda się zaktualizować danych spółki.

Spółki komandytowe

Podobnie jak w spółkach z o.o. w spółkach komandytowych zmiana nazwy wymaga podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników. Decyzja o zmianie nazwy musi być wspierana przez odpowiednią większość głosów, co jest zazwyczaj określone w umowie spółki. Po uzyskaniu zgody należy dokonać odpowiednich zmian w dokumentacji spółki oraz zgłosić te zmiany do KRS, aby były one skuteczne i widoczne dla interesariuszy zewnętrznych.

Spółki akcyjne

W spółkach akcyjnych proces zmiany nazwy jest bardziej sformalizowany i wymaga uchwały walnego zgromadzenia członków. Walne zgromadzenie musi przegłosować zmianę statutu spółki, co obejmuje również zmianę nazwy. Zmiany te muszą być następnie zarejestrowane w KRS, co wymaga złożenia odpowiednich dokumentów, w tym zaktualizowanego statutu spółki.

Co dalej po zmianie nazwy firmy?

Zmiana nazwy firmy to znaczący krok, który może wpłynąć na wiele aspektów prowadzenia działalności gospodarczej lub funkcjonowania spółki. Jednym z obszarów, na które przedsiębiorcy muszą zwrócić szczególną uwagę, jest zarządzanie umowami i fakturami po zmianie nazwy firmy.

Wpływ zmiany nazwy na istniejące umowy

Zmiana nazwy przedsiębiorstwa nie wpływa na ważność ani na warunki umów zawartych przed zmianą nazwy. Przedsiębiorca ma obowiązek kontynuowania umów na dotychczasowych zasadach, niezależnie od zmiany nazwy firmy. Ważne jest jednak, aby poinformować wszystkich kontrahentów o tej zmianie – w ten sposób uniknie się ewentualnych nieporozumień lub problemów z identyfikacją przedsiębiorstwa.

Aktualizacja danych na nowych fakturach i umowach

Każda nowa faktura lub umowa wystawiana po zmianie nazwy firmy powinna już zawierać zaktualizowane informacje. Jest to istotne z kilku powodów:
  • Zgodność z prawem – dokumenty muszą odzwierciedlać rzeczywisty stan prawny firmy, w tym jej nazwę zarejestrowaną w CEIDG.
  • Jednoznaczność transakcji – dokumenty zawierające aktualną nazwę firmy są łatwiejsze do zidentyfikowania i przypisania przez kontrahentów oraz instytucje finansowe.
  • Unikanie błędów księgowych – prawidłowo oznakowane faktury pomagają w zachowaniu porządku w księgach rachunkowych i ułatwiają audyty.

Informowanie kontrahentów o zmianie nazwy

Jednym z najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy po zmianie nazwy firmy jest poinformowanie o tym fakcie wszystkich kontrahentów i innych podmiotów, z którymi firma współpracuje. Może to być realizowane poprzez:
  • Pisemne powiadomienia – wysłanie oficjalnego pisma do wszystkich kontrahentów z informacją o zmianie nazwy firmy.
  • Aktualizacja danych na stronach internetowych i w mediach społecznościowych – to ważny element budowania świadomości marki i utrzymania ciągłości wizerunku firmy.
  • Informacja w nowych dokumentach – dodanie notatki o zmianie nazwy w stopce każdej nowej faktury i umowy może również pomóc w informowaniu o zmianach.