Loyaltyclub - Programy lojalnościowe

Spółka komandytowo-akcyjna - co to jest, jak działa?

03 czerwca, 2024

Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) to specyficzna forma prowadzenia działalności gospodarczej, która łączy cechy spółki komandytowej i spółki akcyjnej. Jest to spółka osobowa, która pozwala na elastyczne zarządzanie oraz możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji. W tym artykule przedstawimy, czym jest spółka komandytowo-akcyjna, jak działa, jakie ma zalety i wady oraz jakie są jej podstawowe elementy.

Co to jest spółka komandytowo-akcyjna?

Spółka komandytowo-akcyjna jest formą prawną, w której występują dwa rodzaje wspólników, czyli komplementariusze i akcjonariusze. Komplementariusze to wspólnicy, którzy prowadzą sprawy spółki i ponoszą pełną odpowiedzialność za jej zobowiązania, z kolei akcjonariusze są inwestorami, którzy wnoszą kapitał do spółki poprzez zakup akcji, ale ich odpowiedzialność jest ograniczona od wkładów tychże wspólników.

Jak działa spółka komandytowo-akcyjna?

Spółka komandytowo-akcyjna to unikalna forma prowadzenia działalności gospodarczej, która łączy cechy spółki komandytowej i spółki akcyjnej. Działa ona na zasadzie współpracy komplementariuszy, którzy zarządzają spółką i ponoszą pełną odpowiedzialność, oraz akcjonariuszy, którzy inwestują kapitał i ryzykują jedynie jego wysokość. Poznaj poszczególne zasady działalności spółki komandytowo-akcyjnej, które wyróżniają ją na tle innych spółek kapitałowych.

Struktura spółki

Spółka komandytowo-akcyjna ma hybrydową strukturę, łączącą elementy spółki osobowej i kapitałowej. Komplementariusze odpowiadają za prowadzenie działalności operacyjnej spółki, natomiast akcjonariusze pełnią rolę inwestorów. Spółka posiada zarząd, w którym zasiadają komplementariusze, oraz zgromadzenie akcjonariuszy, podejmujące kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej.

Odpowiedzialność wspólników

W spółce komandytowo-akcyjnej występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusze i akcjonariusze. Komplementariusze odpowiadają bez ograniczeń za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem osobistym. Z kolei akcjonariusze odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości posiadanych akcji. Taka struktura pozwala na elastyczne zarządzanie spółką i minimalizowanie ryzyka finansowego dla inwestorów. Zysk spółki komandytowo-akcyjnej dzielony jest między wspólników w formie dywidendy. Podział zysków zależy od liczby posiadanych akcji i może być elastycznie dostosowywany do potrzeb i strategii spółki.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej jest podzielony na akcje. Minimalna wysokość kapitału zakładowego wymaganego do założenia spółki komandytowo-akcyjnej wynosi 50 000 zł. Akcje mogą być przedmiotem obrotu na rynku, co umożliwia pozyskiwanie dodatkowego kapitału od inwestorów. Akcje te mogą mieć różną wartość nominalną, co pozwala na elastyczne zarządzanie strukturą kapitału spółki i pozyskiwanie inwestorów o różnych możliwościach finansowych.

Zgromadzenie akcjonariuszy (zarząd i rada nadzorcza)

Spółką komandytowo-akcyjną zarządza zarząd powoływany przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Zarząd ten jest odpowiedzialny za codzienne zarządzanie spółką, realizację jej strategii biznesowej, ale także za organizację walnego zgromadzenia. W spółce może działać również rada nadzorcza, która nadzoruje działalność zarządu i dba o interesy akcjonariuszy, a obecność rady nadzorczej zwiększa przejrzystość i kontrolę nad działalnością spółki. Zgromadzenie akcjonariuszy jest najwyższym organem spółki, które podejmuje decyzje o strategicznym znaczeniu, takie jak zmiana statutu spółki, podział zysków czy powoływanie i odwoływanie członków zarządu. Decyzje na zgromadzeniu podejmowane są przez głosowanie akcjonariuszy, zgodnie z posiadanymi przez nich akcjami.

Zalety w spółce komandytowo-akcyjnej

  • Ograniczona odpowiedzialność akcjonariuszy - jedną z głównych zalet spółki komandytowo-akcyjnej jest ograniczona odpowiedzialność akcjonariuszy. Akcjonariusze z ograniczoną odpowiedzialnością ryzykują jedynie kapitałem zainwestowanym w akcje, co czyni tę formę spółki atrakcyjną dla inwestorów, którzy chcą zminimalizować ryzyko finansowe.
  • Łatwość pozyskiwania kapitału - spółka komandytowo-akcyjna może emitować akcje, co umożliwia łatwe pozyskiwanie kapitału zakładowego od nowych inwestorów. Emisja akcji pozwala na pokrycie kapitału zakładowego spółki, szybki rozwój oraz finansowanie nowych projektów bez konieczności zaciągania kredytów.
  • Większa stabilność prawna - spółka komandytowo-akcyjna jest regulowana przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, co zapewnia większą stabilność prawną niż w przypadku spółki komandytowej. Przepisy te precyzyjnie określają prawa i obowiązki wspólników oraz zasady zarządzania spółką, co zwiększa bezpieczeństwo działalności.
  • Możliwość działania w różnych branżach - spółka komandytowo-akcyjna może działać w dowolnej branży, z wyjątkiem tych, które są wyłączone z obrotu gospodarczego. Elastyczność ta pozwala na dostosowanie działalności do zmieniających się warunków rynkowych i realizację różnorodnych projektów biznesowych.

Wady spółki komandytowo-akcyjnej

  • Złożona struktura organizacyjna - spółka komandytowo-akcyjna ma bardziej złożoną strukturę organizacyjną niż spółka komandytowa, co może wiązać się z wyższymi kosztami prowadzenia działalności oraz posiadaniem wiedzy prawniczej i administracyjnej.
  • Formalności związane z emisją akcji - emisja akcji wiąże się z pewnymi formalnościami i obowiązkami informacyjnymi. Konieczność sporządzania prospektów emisyjnych, przeprowadzania walnego zgromadzenia oraz raportowania do odpowiednich organów nadzoru może być czasochłonna i kosztowna.
  • Podwójne opodatkowanie zysku spółki - zyski spółki komandytowo-akcyjnej są opodatkowane podatkiem CIT (podatek dochodowy od osób prawnych), a następnie dywidendy wypłacane akcjonariuszom są opodatkowane podatkiem PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych). Podwójne opodatkowanie zysków może zmniejszać atrakcyjność tej formy prawnej dla niektórych inwestorów.

Kto powinien założyć spółkę komandytowo-akcyjną?

Spółka komandytowo-akcyjna może być dobrym wyborem dla przedsiębiorców poszukujących stabilnej formy prawnej i ograniczonej odpowiedzialności dla swoich inwestorów. Jest to również atrakcyjna opcja dla firm, które potrzebują pozyskać duży kapitał na rozwój oraz dla przedsiębiorstw działających w branżach regulowanych, gdzie wymagana jest forma spółki akcyjnej. Dzięki możliwości emisji akcji i elastycznej strukturze zarządzania, firma spółki komandytowo-akcyjnej może sprostać wymaganiom dynamicznie rozwijającego się rynku.   Spółka komandytowo-akcyjna to unikalna forma prawna, łącząca cechy spółki komandytowej i akcyjnej. Oferuje elastyczne zarządzanie przez komplementariuszy, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność, oraz możliwość pozyskiwania kapitału od akcjonariuszy, których ryzyko jest ograniczone do wysokości zainwestowanych środków. Choć struktura S.K.A. może być skomplikowana, a zyski podwójnie opodatkowane, spółka ta stanowi atrakcyjną opcję dla przedsiębiorców potrzebujących stabilnej formy prawnej oraz łatwego dostępu do kapitału na rozwój działalności.