Loyaltyclub - Programy lojalnościowe

Faktoring - co to jest, do czego służy?

07 maja, 2024

Faktoring, znany również jako finansowanie należności, to jedno z kluczowych narzędzi wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa do zarządzania płynnością finansową. Usługa faktoringu odgrywa istotną rolę w codziennym funkcjonowaniu wielu firm, zapewniając im stabilność finansową i ułatwiając zarządzanie kapitałem obrotowym.

Zachowanie płynności finansowej za pomocą faktoringu polega na tym, że przedsiębiorstwo sprzedaje swoje krótkoterminowe wierzytelności z tytułu sprzedanych towarów lub wykonanych usług do firmy faktoringowej (tzw. faktora), która zajmuje się przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta. W ten sposób zapewnia przedsiębiorstwu natychmiastową płatność znacznej części należności, zwykle do 90%, co pozwala szybko przekształcić sprzedaż na gotówkę. Pozostała część kwoty, pomniejszona o koszty usługi faktoringowej, jest wypłacana po uregulowaniu przez dłużnika całkowitej należności. Rola faktoringu w biznesie jest nieoceniona, zwłaszcza dla firm, które muszą mierzyć się z niewypłacalnością kontrahentów lub poszukują sposobów na szybkie zwiększenie dostępności środków obrotowych. Faktoring umożliwia przedsiębiorstwom uniknięcie problemów z płynnością finansową, co jest kluczowe dla utrzymania ciągłości operacyjnej, inwestycji w rozwój i zdolności do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe.

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa, popularna wśród przedsiębiorców poszukujących efektywnych rozwiązań na poprawę płynności kapitałowej swojej firmy. Definicja faktoringu opiera się na wykupie faktur wystawionych przez przedsiębiorcę na jego kontrahentów przez specjalizującą się w tego typu procesach firmę faktoringową. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje szybki dostęp do gotówki, zamiast czekać na termin płatności faktur, co często wynosi 30, 60, a nawet 90 dni.

Rodzaje faktoringu

Możemy wyróżnić dwa główne typy faktoringu, które mają swoje zalety i wady, a wybór odpowiedniej formy zależy od indywidualnych potrzeb firmy, jej kondycji finansowej oraz profilu ryzyka, na który przedsiębiorstwo jest gotowe się zdecydować. Faktoring może być znakomitym rozwiązaniem dla firm, które doświadczają opóźnień w płatnościach i chcą zabezpieczyć swoją płynność finansową bez konieczności tradycyjnych metod tj. kredyt bankowy.

Faktoring pełny (bez regresu)

Jest to forma faktoringu, w której firma faktoringowa przejmuje pełną odpowiedzialność za ryzyko niewypłacalności dłużnika. W praktyce oznacza to, że jeśli kontrahent przedsiębiorcy nie uiści należności, to firma faktoringowa ponosi stratę finansową, a przedsiębiorca nie jest obciążony koniecznością zwrotu otrzymanych środków. Jest to szczególnie korzystna opcja dla przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem braku płatności ze strony swoich klientów.

Faktoring niepełny (z regresem)

W tej wersji faktoringu to przedsiębiorca wciąż ponosi ryzyko niewypłacalności swoich kontrahentów. Oznacza to, że w przypadku, gdy kontrahent nie zapłaci faktury w ustalonym terminie, przedsiębiorca musi zwrócić firmie faktoringowej wcześniej otrzymane środki. Faktoring z regresem jest często tańszy od stosowania faktoringu bez regresu, lecz wiąże się z większym ryzykiem dla sprzedającego.

Pozostałe formy na przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy z odroczonym terminem płatności

 • Faktoring eksportowy - umożliwia przedsiębiorcom finansowanie swoich międzynarodowych transakcji handlowych poprzez sprzedaż zagranicznych faktur firmie faktoringowej.
 • Faktoring importowy - forma faktoringu importowego wykorzystywana jest w transakcjach międzynarodowych, gdzie przedsiębiorca importujący towar lub usługę korzysta z finansowania, aby pokryć koszty zakupu towarów od zagranicznego dostawcy. W tym przypadku firma faktoringowa zwykle finansuje transakcję importową, a także może przejąć ryzyko niewypłacalności zagranicznego dostawcy.
 • Faktoring krajowy - odnosi się do faktoringu faktur, które są wystawiane i finansowane w ramach tego samego kraju. W tej formie faktoringu krajowego zarówno sprzedający, jak i kupujący znajdują się w tej samej jurysdykcji, a transakcje faktoringowe dotyczą zwykle faktur z odroczonym terminem płatności.
 • Faktoring międzynarodowy - odnosi się do finansowania faktur wystawionych przez eksporterów na zagranicznych odbiorców, często wiąże się z różnicami walutowymi i prawnymi.
 • Faktoring globalny - zintegrowana usługa faktoringowa obejmująca wiele krajów, co pozwala na obsługę międzynarodowych operacji w ramach jednej umowy faktoringowej z globalnym faktorem.
 • Faktoring odwrotny - w tej formie to kupujący inicjuje faktoring z firmą faktoringową, by umożliwić swoim dostawcom szybsze finansowanie faktur.
 • Faktoring mieszany - łączy w sobie elementy faktoringu pełnego i niepełnego, co pozwala na elastyczność w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa i specyfiki transakcji.
 • Faktoring cichy - dłużnicy nie są informowani o cesji wierzytelności na rzecz faktora, czyli nie wiedzą, że faktoring jest stosowany.
 • Faktoring bankowy - oferowany przez banki jako część ich usług finansowych, łączący tradycyjne usługi bankowe z usługami faktoringowymi co oferuje bezpieczeństwo transakcji na rynku usług finansowych.
 • Faktoring zaliczkowy (faktoring dyskontowy) - faktury są oszacowywane przez faktora, który zalicza przedsiębiorcy środki oparte na wartości tych faktur, minus prowizja faktora.
 • Faktoring wymagalnościowy - umowa faktoringu zawierana w ten sposób opiera się na tym, że firma faktoringowa, czyli podmiot udzielający finansowania wypłaca przedsiębiorcy środki tylko wtedy, gdy dłużnik ureguluje płatności, opierając się na ustalonym terminie wymagalności faktury.

Kiedy można skorzystać z usługi faktoringu?

Faktoring to wszechstronne narzędzie finansowe, które oferuje przedsiębiorcom liczne korzyści, przede wszystkim w obszarze zarządzania finansami firmy. Jest to szczególnie cenne w kontekście zapewnienia stabilności operacyjnej i finansowej, zwłaszcza dla przedsiębiorstw doświadczających problemów tj. egzekwowanie płatności od swoich kontrahentów.

Poprawa płynności finansowej firmy

Jednym z głównych zastosowań faktoringu jest szybkie poprawienie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy środki pieniężne natychmiast po wystawieniu faktury, co jest kluczowe dla utrzymania ciągłości działalności. Dzięki temu przedsiębiorcy mają dostęp do gotówki, którą mogą natychmiast wykorzystać na pokrycie zobowiązań finansowania bieżącej działalności (tj.: wynagrodzenia, zakup surowców czy regulowanie zobowiązań wobec dostawców, a także na inwestycje w rozwój firmy).

Zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta

Faktoring pozwala również na zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów. W modelu bez regresu, gdy faktor przejmuje na siebie całe ryzyko braku płatności, przedsiębiorca jest chroniony przed ewentualnymi stratami finansowymi związanymi z długim terminem płatności swoich klientów. Jest to szczególnie istotne w niestabilnych warunkach ekonomicznych, gdzie ryzyko niewypłacalności może być zwiększone.

Ograniczenie kosztów windykacji

Ponadto usługę faktoringu można wykorzystać, by znacząco zmniejszyć koszty związane z windykacją należności. Firma faktoringowa przejmuje obowiązki związane z odzyskiwaniem długów, co zwalnia przedsiębiorcę od kosztownego i czasochłonnego procesu, jakim jest windykacja należności. To nie tylko obniża koszty operacyjne, ale również pozwala przedsiębiorcy skupić się na kluczowych aspektach swojej działalności, zamiast na problemach związanych z odzyskiwaniem należności.

Zalety faktoringu

Faktoring, jako jedno z kluczowych narzędzi finansowych dostępnych na rynku, oferuje przedsiębiorcom szereg korzyści, które mogą znacząco wpłynąć na stabilność i rozwój ich działalności. Korzystanie z faktoringu to zatem nie tylko sposób na poprawę płynności finansowej, ale również strategia na zabezpieczenie i rozwój firmy, która pozwala przedsiębiorcom skupić się na podstawowej działalności biznesowej, mając pewność stabilnego wsparcia finansowego. Wśród głównych zalet korzystania z usług faktoringowych możemy wymienić:
 • Poprawa płynności finansowej- w procesie faktoringu możliwe jest szybkie przekształcenie faktur na gotówkę, co jest szczególnie korzystne dla firm, które oczekują na płatności od swoich kontrahentów. Dostęp do natychmiastowych środków finansowych bez względu na terminy płatności, pozwala na bieżące regulowanie zobowiązań i utrzymanie płynności operacyjnej, co jest kluczowe dla zachowania ciągłości finansowej firmy.
 • Zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta - faktoring minimalizuje ryzyko związane z niewypłacalnością klientów. W modelu faktoringu bez regresu firma faktoringowa przejmuje na siebie ryzyko braku zapłaty, co chroni przedsiębiorstwo przed ewentualnymi stratami finansowymi. Jest to znaczna korzyść w zarządzaniu ryzykiem kredytowym.
 • Ograniczenie kosztów windykacji - zarządzanie należnościami i windykacja długów to procesy czasochłonne i często kosztowne. Dzięki faktoringowi firma faktoringowa przejmuje odpowiedzialność za odzyskiwanie należności związanych z odroczonymi terminami płatności, co pozwala przedsiębiorcom zaoszczędzić zarówno czas, jak i zasoby finansowe, które mogą być lepiej wykorzystane w innych obszarach działalności.
 • Możliwość rozwoju firmy dzięki dostępowi do kapitału obrotowego - faktoring zapewnia firmom stały dostęp do kapitału obrotowego, który może być wykorzystany nie tylko do pokrycia bieżących wydatków, ale również do inwestycji w rozwój (tj.: rozszerzenie działalności, wprowadzenie nowych produktów, czy też zwiększenie zdolności produkcyjnych).
 • Profesjonalne wsparcie ze strony firmy faktoringowej - firmy faktoringowe często oferują nie tylko finansowanie, ale również wsparcie w sprawie kredytu bankowego. Dzięki ich doświadczeniu i wiedzy, przedsiębiorcy mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa w zakresie optymalizacji procesów finansowych i zarządzania ryzykiem, bez konieczności posiadania zdolności kredytowej.

Wady

Chociaż umowa faktoringowa oferuje wiele korzyści, takich jak poprawa płynności finansowej czy zmniejszenie ryzyka niewypłacalności kontrahentów, ma również pewne wady, które przedsiębiorcy powinni rozważyć przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z tej formy finansowania.
 • Wysokie koszty usługi - jedną z głównych wad faktoringu są stosunkowo wysokie opłaty za usługę, które mogą być szczególnie obciążające dla małych i średnich przedsiębiorstw. Koszty te mogą obejmować zarówno procent od wartości faktur, jak i dodatkowe opłaty administracyjne czy prowizje za zarządzanie ryzykiem. Dla firm o wąskich marżach zysku, te kwoty mogą znacząco wpływać na rentowność.
 • Utrata kontroli nad należnościami - w momencie przekazania umowy faktoringu firmie faktoringowej, przedsiębiorca traci bezpośrednią kontrolę nad procesem windykacji należności. Firma faktoringowa przejmuje prawo do kontaktowania się z dłużnikami i egzekwowania płatności, co może być problematyczne, jeżeli przedsiębiorca chce utrzymać pewne standardy obsługi klienta czy indywidualne podejście do windykacji.
 • Możliwość pogorszenia relacji z kontrahentami - informowanie kontrahentów o korzystaniu z faktoringu może wpłynąć na ich postrzeganie stabilności finansowej przedsiębiorstwa. Niektórzy kontrahenci mogą odbierać to jako sygnał problemów finansowych lub braku zaufania, co może negatywnie wpłynąć na relacje biznesowe. Ta kwestia jest szczególnie ważna w branżach, gdzie długoterminowe i stabilne relacje z klientami są kluczowe.
Mimo że faktoring może dostarczyć szybkiego dostępu do gotówki, zwiększyć płynność finansową i zmniejszyć obciążenie związane z zarządzaniem należnościami, to związane z nim koszty oraz potencjalne wpływy na relacje z kontrahentami wymagają dokładnej analizy i oceny, czy jest to odpowiednia opcja finansowania dla danej firmy. Warto również rozważyć alternatywne metody finansowania przed podpisaniem umowy faktoringowej, które mogą lepiej odpowiadać potrzebom i specyfice działalności danego przedsiębiorstwa.