Loyaltyclub - Programy lojalnościowe

Cash flow - co to jest?

25 czerwca, 2024

W świecie finansów i gospodarki pojęcie cash flow odgrywa istotną rolę, a często jest również mocno kojarzone z takimi dziedzinami, jak ekonomia i administracja. To nie tylko liczby i bilanse, lecz serce każdej działającej firmy. Omówienie cash flow w dzisiejszym kontekście biznesowym nie ogranicza się jedynie do analizy finansowej, ale obejmuje również szeroki wachlarz strategii zarządzania kapitałem i inwestycjami. Zrozumienie dynamiki przepływu środków pieniężnych jest kluczowe nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla inwestorów, analityków i wszystkich zainteresowanych zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw. Wartościowe jest nie tylko to, ile gotówki wpływa i wypływa, ale także jakie są źródła tych przepływów oraz jak są one zarządzane i alokowane.

Czym jest cash flow - definicja

Cash flow, inaczej przepływy pieniężne, to wskaźnik finansowy, który odzwierciedla ilość gotówki generowanej lub zużywanej przez firmę w określonym okresie czasu. Obejmuje on zarówno wpływy gotówkowe (np. z sprzedaży produktów lub usług, pożyczek, inwestycji) jak i wydatki (np. na zakupy surowców, opłaty dla dostawców, wynagrodzenia pracowników). Cash flow jest kluczowym narzędziem do oceny jej stabilności finansowej, a także oceny zdolności firmy do generowania wystarczającej ilości gotówki, aby pokryć bieżące wydatki operacyjne i inwestycje.

Z czego składa się cach flow - rachunek przepływów pieniężnych?

Cash flow składa się z trzech głównych elementów:
  • Operacyjne przepływy pieniężne (operating cash flow) - są to pieniądze generowane lub zużywane w wyniku codziennej działalności operacyjnej firmy. Obejmują przychody i koszty z działalności finansowej firmy, takie jak sprzedaż produktów lub usług, zakupy surowców, wynagrodzenia pracowników, opłaty za energię czy usługi. Operacyjne przepływy pieniężne pokazują czy firma jest w stanie generować wystarczającą gotówkę z jej działalności operacyjnej, aby pokryć bieżące wydatki.
  • Inwestycyjne przepływy pieniężne netto (investing cash flow) - odnoszą działalności inwestycyjnej, czyli do pieniędzy wydawanych na inwestycje w długoterminowe aktywa, takie jak zakup maszyn i urządzeń, nabycie nieruchomości, inwestycje w nowe projekty czy zakup udziałów w innych firmach. Inwestycyjne przepływy pieniężne mogą być dodatnie (gdy firma inwestuje w rozwój i przyszły wzrost) lub ujemne (gdy firma zbywa aktywa lub spłaca długi).
  • Finansowe przepływy pieniężne netto (financing cash flow) - dotyczą pieniędzy związanych z finansowaniem działalności firmy i jej struktury kapitałowej. Obejmują przykładowo zaciąganie pożyczek bankowych, spłatę długów, emisję nowych akcji, wykup akcji własnych czy wypłatę dywidend. Finansowe przepływy pieniężne mają istotny wpływ na strukturę kapitałową firmy oraz mogą świadczyć o jej zdolności do finansowania swojej działalności i zaspokajania roszczeń kapitałowych.
Składniki te razem tworzą ogólny przepływ pieniężny firmy, który jest kluczowym wskaźnikiem jej zdrowia finansowego i zdolności do zarządzania gotówką.

Obliczanie rachunku przepływów pieniężnych

Obliczanie cash flow można przeprowadzić na kilka różnych sposobów, w zależności od potrzeb i dostępnych danych. Oto najczęściej stosowane metody obliczania cash flow:

Metoda bezpośrednia (Direct Method)

Operacyjny cash flow - oblicza się go jako różnicę między przychodami operacyjnymi a wydatkami operacyjnymi w danym okresie. Formuła wygląda następująco: Cash Flow operacyjny = Przychody operacyjne − Wydatki operacyjne Przychody operacyjne to przychody z działalności operacyjnej przed odjęciem kosztów. Wydatki operacyjne obejmują wszystkie koszty związane z działalnością operacyjną, takie jak koszty materiałowe, wynagrodzenia, opłaty operacyjne itp. Inwestycyjny cash flow - oblicza się jako różnicę między przychodami z inwestycji a wydatkami na inwestycje w danym okresie. Finansowy cash flow - oblicza się jako różnicę między przychodami finansowymi (np. z emisji akcji, pożyczek) a wydatkami finansowymi (np. spłaty długu, wypłaty dywidend).

Metoda pośrednia (Indirect Method)

Cash flow operacyjny można również obliczyć za pomocą metody pośredniej, która wykorzystuje zmiany w pozycjach na rachunku zysków i strat oraz bilansie. Ogólna formuła metody pośredniej wygląda następująco: Cash Flow operacyjny = Zysk netto + Niedochodowe korekty + Niefinansowe korekty Zysk netto - zysk lub strata netto przed opodatkowaniem. Niedochodowe korekty - dodatki lub odjęcia do zysku netto wynikające z pozycji, które nie wpływają na gotówkę (np. amortyzacja, odpisy na należności). Niefinansowe korekty - korekty związane z pozycjami w bilansie, które wpływają na cash flow (np. zmiany w zapasach, należnościach i zobowiązaniach). Wybór metody zależy od dostępnych danych oraz preferencji firmy lub analityka. Każda z tych metod ma swoje zalety i może być stosowana w zależności od potrzeb analizy finansowej.