REGULAMIN PROGRAMU LOYALTY CLUB

REGULAMIN PROGRAMU LOYALTY CLUB § 1 Wstęp.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Loyalty Club oraz warunki świadczenia usług w ramach Platformy Loyalty Club, w tym prawa i obowiązki Klientów i Administratora.
 2. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§ 2 Definicje. Poniższym wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:
 1. Administrator - QRtag Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Dmowskiego 35, 60-222 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595589, NIP: 7831735647, REGON: 363401597, kapitał zakładowy wysokości 60.700 złotych, adres e-mail: office@qrtag.pl.
 2. Aplikacja (Loyalty Club) - oprogramowanie w formie aplikacji mobilnej dostępnej do pobrania w sklepach internetowych Google Play i App Store, stworzone przez Administratora na rzecz Klienta w ramach Programu Loyalty Club na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, zawierające określone przez Klienta Treści Aplikacji, przeznaczone dla Użytkowników korzystających z Programu lojalnościowego Klienta na swoich urządzeniach mobilnych.
 3. Formularz rejestracyjny - formularz dostępny na Platformie Loyalty Club, którego wypełnienie jest niezbędne do zawarcia Umowy Klienta z Administratorem dotyczącej uczestnictwa w Programie Loyalty Club. 
 4. Hasło – stworzony przez Klienta ciąg znaków, używany do uwierzytelniania Klienta na Platformie Loyalty Club.
 5. Klient – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, zawierający Umowę z Administratorem dotyczącą uczestnictwa w Programie Loyalty Club w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, posiadającą dla niego zawodowy charakter wynikający z treści Umowy przewidzianej w niniejszym Regulaminie.
 6. Konto - indywidualne konto Klienta na Platformie Loyalty Club, zakładane po wypełnieniu przez osobę reprezentującą Klienta Formularza rejestracyjnego, aktywowane po uiszczeniu pierwszej Opłaty abonamentowej. Dostęp do Konta jest możliwy po podaniu Loginu i Hasła Klienta. 
 7. Kreator Aplikacji – formularz udostępniany Klientowi przez Administratora po aktywacji Konta na Platformie Loyalty Club, umożliwiający wskazanie informacji niezbędnych do stworzenia przez Administratora spersonalizowanej Aplikacji Loyalty Club na rzecz Klienta.
 8. Login – podane przez Klienta, indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Klienta, mające formę adresu e-mail, wykorzystywane przy korzystaniu z Platformy Loyalty Club.
 9. Lokal – prowadzony przez Klienta punkt handlowy lub usługowy (np. sklep, restauracja, galeria, salon kosmetyczny, hotel itp.), w którym Klient realizuje lub zamierza realizować swój Program lojalnościowy wobec Użytkowników.
 10. Opłata abonamentowa – miesięczne wynagrodzenie płatne przez Klienta na rzecz Administratora z tytułu zawarcia Umowy dotyczącej uczestnictwa w Programie Loyalty Club. Aktualny Cennik uwzględniający Opłaty abonamentowe w wybranych Pakietach dostępny jest na Platformie Loyalty Club. 
 11. Pakiety - warianty korzystania z Programu Loyalty Club przez Klientów, różniące się między sobą m. in. maksymalną ilością potencjalnych Użytkowników Aplikacji Loyalty Club, ilością Lokali Klienta objętych Programem lojalnościowym, ilością Terminali oraz wysokością Opłaty abonamentowej. Aktualne Pakiety dostępne są na Platformie Loyalty Club.
 12. Panel administracyjny - oprogramowanie w formie aplikacji webowej, dostępne dla Klienta po zalogowaniu się na swoje Konto w Platformie Loyalty Club, przeznaczone do zarządzania Treścią Aplikacji Loyalty Club oraz szczegółami Programu lojalnościowego.
 13. Platforma (Loyalty Club) - platforma internetowa prowadzona przez Administratora, funkcjonująca pod adresem: https://login.loyaltyclub.pl, za pośrednictwem której Klienci mogą wypełnić Formularz rejestracyjny i zawrzeć Umowę z Administratorem dotyczącą uczestnictwa w Programie Loyalty Club, a następnie korzystać z Panelu Administracyjnego.
 14. Program (Loyalty Club) - całość usług świadczonych przez Administratora na rzecz Klientów zgodnie z niniejszym Regulaminem, realizowana za pośrednictwem systemu informatycznego i zasobów Administratora oraz następujących narzędzi: Platformy Loyalty Club, w tym Panelu administracyjnego,Aplikacji Loyalty Club,Terminali.
 15. Program lojalnościowy - program oferowany przez Klienta swoim klientom docelowym (Użytkownikom), przyznający im określone korzyści (rabaty, promocje itp.) w zamian za punkty naliczane na wirtualnej karcie Użytkownika dostępnej w Aplikacji Loyalty Club. Program lojalnościowy ma za zadanie uatrakcyjnić ofertę handlową lub usługową w Lokalu Klienta, w szczególności, poprzez umożliwienie Użytkownikom dokonywania zakupu produktów lub usług na preferencyjnych warunkach oraz otrzymywania materiałów promocyjnych i marketingowych. Szczegółowe zasady korzystania z Programu lojalnościowego określa Klient.
 16. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady uczestnictwa w Programie Loyalty Club oraz warunki świadczenia usług w ramach Platformy Loyalty Club, w tym prawa i obowiązki Klientów oraz Administratora.
 17. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 18. Siła wyższa – zdarzenie niezależne od Administratora, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia np. wojna, klęski żywiołowe, strajki, awaria, atak DDoS lub inne powstałe zakłócenia w funkcjonowaniu sieci telekomunikacyjnej oraz infrastrukturze teleinformatycznej, jak również nadzwyczajne rządowe i administracyjne działania, a także działania podmiotów wpływających na świadczenie usług przez Administratora, a od niego niezależnych, w tym wszelkie działania operatorów sklepów internetowych Google Play i AppStore. 
 19. Terminal – udostępnione przez Administratora na rzecz Klienta oprogramowanie w formie aplikacji mobilnej przeznaczonej dla personelu Klienta w Lokalach objętych Programem lojalnościowym wraz z urządzeniem mobilnym (z systemem operacyjnym Android wersja min. 5.0) należącym do personelu Klienta, umożliwiające obsługę Programu lojalnościowego na rzecz Użytkowników.
 20. Treści Aplikacji – informacje, pliki oraz dane wskazane przez Klienta w Kreatorze Aplikacji (na etapie przed stworzeniem Aplikacji przez Administratora) lub w Panelu administracyjnym (na etapie po stworzeniu Aplikacji przez Administratora) dotyczące zawartości Aplikacji Loyalty Club oraz szczegółów Programu lojalnościowego.
 21. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji Loyalty Club pobranej ze sklepu internetowego Google Play lub AppStore w związku ze swoim udziałem w Programie lojalnościowym Klienta.
 22. Umowa - umowa o świadczenie usług dotyczących uczestnictwa w Programie Loyalty Club, zawarta pomiędzy Klientem a Administratorem z chwilą aktywacji Konta. Umowa jest zawierana między przedsiębiorcami, jest związana z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Strony i ma ona dla Stron zawodowy charakter (relacja B2B).
§ 3 Zawarcie Umowy.
 1. W celu zawarcia przez Klienta Umowy z Administratorem dotyczącej uczestnictwa w Programie Loyalty Club, konieczne jest:
  1. założenie przez Klienta Konta na Platformie Loyalty Club poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego i wskazanie następujących informacji:
   1. branży, w której Klient prowadzi działalność gospodarczą,
   2. wybranego Pakietu,
   3. danych rejestracyjnych Klienta (pełna nazwa, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer NIP, REGON),
   4. danych reprezentanta Klienta (imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail),
   5. Loginu (adres e-mail),
   6. Hasła,
   7. ewentualnego kodu polecającego;
  2. akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
  3. aktywacja Konta poprzez uiszczenie przez Klienta na rzecz Administratora pierwszej Opłaty abonamentowej zgodnie z wybranym Pakietem.
 2. Umowa jest zawierana z chwilą aktywacji Konta. Brak uiszczenia pierwszej Opłaty abonamentowej przez Użytkownika po założeniu Konta jest jednoznaczny z brakiem zawarcia Umowy przez Strony.
 3. Wypełniając Formularz rejestracyjny, osoba działająca w imieniu Klienta oświadcza i zapewnia, iż jest uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta, w tym do zawarcia Umowy z Administratorem. 
 4. Klient jest uprawniony do uczestnictwa w Programie Loyalty Club w wybranym przez siebie Pakiecie dostępnym na Platformie Loyalty Club.
 5. Pakiety różnią się między sobą:
  1. maksymalną ilością potencjalnych Użytkowników Aplikacji Loyalty Club, 
  2. ilością Lokali Klienta objętych Programem lojalnościowym, 
  3. ilością Terminali dla personelu Klienta,
  4. warunkami wsparcia Klienta przez Administratora podczas trwania Umowy (wsparcie online / telefonicznie itp.) oraz 
  5. wysokością Opłaty abonamentowej. 
 6. Aktualne Pakiety dostępne są na Platformie Loyalty Club. 
 7. Administrator jest uprawniony do zmiany Pakietów i ich parametrów. 
 8. Po przekroczeniu przez Klienta maksymalnej ilości Użytkowników Aplikacji Loyalty Club wskazanych w Pakiecie objętym Umową, Administrator przesyła Klientowi pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym lub w Panelu administracyjnym ofertę zawarcia Umowy na Pakiet obejmujący większą liczbę Użytkowników wraz z fakturą proforma. 
 9. Po otrzymaniu od Administratora oferty, o której mowa w ust. 8 powyżej, Klient jest uprawniony do:
  1. akceptacji oferty i uregulowania przesłanej faktury proforma na rzecz Administratora, co jest jednoznaczne z zawarciem Umowy obejmującej większy Pakiet,
  2. odrzucenia oferty, co będzie skutkować uniemożliwieniem dostępu do Aplikacji grupie Użytkowników wykraczającej ponad wykupiony Pakiet, bez jakichkolwiek roszczeń Klienta wobec Administratora.  
 10. Brak akceptacji oferty i uregulowania przesłanej faktury proforma na rzecz Administratora w terminie 14 dni od jej otrzymania jest jednoznaczny z brakiem zawarcia Umowy obejmującej większy Pakiet. 
§ 4 Opłaty abonamentowe.
 1. W celu aktywacji Konta na Platformie Loyalty Club, Klient jest zobowiązany do uiszczenia pierwszej Opłaty abonamentowej (zgodnie z wybranym przez siebie Pakietem) na podstawie wystawionej przez Administratora faktury proforma.
 2. Po uregulowaniu pierwszej Opłaty abonamentowej Klient otrzyma od Administratora fakturę VAT.
 3. Dalsze Opłaty abonamentowe Klient jest zobowiązany uiszczać na podstawie miesięcznych faktur VAT wystawianych przez Administratora w danym dniu miesiąca odpowiadającym dniu aktywacji Konta.
 4. Termin płatności faktury proforma oraz faktur VAT wynosi 7 dni od chwili ich wystawienia przez Administratora. 
 5. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Administratora faktury proforma oraz faktur VAT w formie elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym lub w Panelu administracyjnym.
 6. Faktury będą dostępne dla Klienta również po zalogowaniu na swoje Konto w Platformie Loyalty Club w zakładce > Konto > Płatności.
 7. Opłaty abonamentowe są uiszczane przez Klienta na wskazany na fakturze numer rachunku bankowego Administratora w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych tPay lub
  2. tradycyjnym przelewem bankowym.
 8. Dokonując płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych tPay, Klient akceptuje odrębny regulamin oraz politykę prywatności dostawcy. 
 9. Opłatę abonamentową uważa się za uregulowaną z chwilą jej wpływu na konto Administratora. 
§ 5 Czas trwania Umowy.
 1. Umowa o świadczenie usług dotyczących uczestnictwa w Programie Loyalty Club jest zawierana pomiędzy Klientem a Administratorem z chwilą aktywacji Konta.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy.
 3. Po upływie czasu oznaczonego Umowy Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, o ile Klient nie złoży przeciwnego oświadczenia nie później niż na 30 dni przed upływem czasu oznaczonego Umowy. Oświadczenie Klienta wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i doręczenia na adres Administratora wskazany w niniejszym Regulaminie. Oświadczenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Administratora.
 4. Administrator jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji: 
  1. opóźnienia w płatności Opłaty abonamentowej przekraczającej 30 dni,
  2. niewykonywania przez Klienta innych zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Ponadto, każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia niniejszej Umowy z 6 miesięcznym terminem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca obowiązywania Umowy, jednakże (biorąc pod uwagę poniesione przez Administratora koszty) - w okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania Umowy (ust. 2 powyżej) uprawnienie Klienta w tym zakresie jest ograniczone wyłącznie do ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się, w szczególności, brak świadczenia usług po stronie Administratora o charakterze ciągłym, i to pomimo złożenia przez Klienta pisemnego (pod rygorem nieważności) wezwania w tym zakresie.
 6. Jednocześnie, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta przed upływem okresu obowiązywania Umowy określonego w ust. 2 powyżej, bez względu na przyczynę wypowiedzenia Umowy, Klient jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Administratora kary umownej / opłaty uzupełniającej w wysokości odpowiadającej sumie Opłat abonamentowych należnych Administratorowi do końca pierwotnego okresu obowiązywania Umowy (12 miesięcy). Ponadto, Administrator jest uprawniony do domagania się od Klienta odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej / opłaty uzupełniającej na zasadach ogólnych.
 7. Wypowiedzenie Umowy przez Klienta wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i doręczenia na adres Administratora wskazany w niniejszym Regulaminie.
 8. Wypowiedzenie Umowy przez Administratora wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej i wysłania na adres (e-mail) Klienta wskazany na Platformie Loyalty Club lub w Panelu administracyjnym. 
 9. Strony są zobowiązane informować się wzajemnie o każdej zmianie swoich danych teleadresowych.
 10. Wypowiedzenie Umowy w formie pisemnej jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez drugą Stronę. Wypowiedzenie Umowy w formie elektronicznej jest skuteczne z chwilą jego wprowadzenia do systemu i wysyłki drugiej Stronie.  
 11. Po upływie okresu wypowiedzenia Klient traci uprawnienia do korzystania z narzędzi i oprogramowania Programu Loyalty Club, co może się wiązać się z bezpowrotną utratą wszelkich danych zgromadzonych na Platformie Loyalty Club, w Panelu administracyjnym, Aplikacji Loyalty Club oraz na Terminalach i nie uprawnia Klienta do domagania się od Administratora zwrotu wniesionych Opłat abonamentowych ani kierowania wobec Administratora jakichkolwiek roszczeń o zapłatę, w tym roszczeń o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia.
 12. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z Administratorem na jakiejkolwiek podstawie prawnej. W szczególności, biorąc pod uwagę, iż Umowa jest zawierana między przedsiębiorcami, jest związana z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Strony i ma ona dla Stron zawodowy charakter, Klientowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
§ 6 Aplikacja Loyalty Club.
 1. Po zawarciu Umowy Klient uzyskuje dostęp do Kreatora Aplikacji. 
 2. W Kreatorze Aplikacji Klient wskazuje następujące informacje:
  1. nazwę Aplikacji,
  2. pełny i skrócony opis Aplikacji,
  3. kategorię Aplikacji,
  4. klasyfikację wiekową Aplikacji,
  5. słowa kluczowe Aplikacji,
  6. dane kontaktowe (reprezentanta) Klienta (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, strona www).
 3. Za pośrednictwem Kreatora Aplikacji Klient przesyła również Administratorowi następujące pliki:
  1. logotyp Klienta w formie EPS/ PDF/ Ai,
  2. do 10 zdjęć wysokiej rozdzielczości przeznaczonych do przygotowania grafiki Aplikacji. 
 4. Ponadto, w Kreatorze Aplikacji Klient określa następujące dane:
  1. szczegóły dotyczące kuponów promocyjnych dostępnych w Aplikacji (nazwa i opis kuponu, kwota rabatu, data ważności, liczba punktów niezbędnych do zamówienia kuponu, liczba dostępnych kuponów itp.),
  2. szczegóły dotyczące aktualności pojawiających się w Aplikacji (tytuł, nagłówek, opis itp.),
  3. nazwę i treść podstrony informującej o działalności Klienta.
 5. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za dostarczenie oraz prawdziwość i jakość przesyłanych w Kreatorze Aplikacji informacji, plików oraz danych stanowiących Treści Aplikacji.
 6. Niezależnie od pełnej odpowiedzialności Klienta za Treści Aplikacji, Administrator dokonuje sprawdzenia przesłanych przez Klienta informacji, plików oraz danych pod kątem ich kompletności. Administrator może wezwać Klienta do uzupełnienia lub poprawienia przesyłanych informacji, plików oraz danych.
 7. Po wprowadzeniu kompletnych informacji, plików oraz danych w Kreatorze Aplikacji, Klient zatwierdza i przesyła dane do Administratora.
 8. Administrator przekazuje do publikacji w sklepie internetowym Google Play oraz AppStore Aplikację zawierającą Treści Aplikacji wskazane przez Klienta. Publikacja Aplikacji następuje w terminie od 7 do 14 dni roboczych, jednak z przyczyn niezależnych od Administratora, w tym w szczególności, z przyczyn leżących po stronie Google Play oraz AppStore termin ten może ulec wydłużeniu. 
 9. Administrator zawiadamia Klienta na adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym lub w Panelu administracyjnym o publikacji Aplikacji lub o ewentualnych przeszkodach w jej publikacji.
 10. Aplikacja jest dostępna do pobrania przez Użytkowników dysponujących urządzeniami mobilnymi z systemem operacyjnym Android lub iOS.
 11. Aplikacja jest przeznaczona dla Użytkowników korzystających z Programu lojalnościowego Klienta, w którym przyznawane są określone korzyści (rabaty, promocje itp.) w zamian za punkty naliczane na wirtualnej karcie Użytkownika dostępnej w Aplikacji Loyalty Club. Szczegółowe zasady korzystania z Programu lojalnościowego określa Klient.
 12. Klient upoważnia Administratora do wykorzystywania Aplikacji i Treści Aplikacji, w tym logo, nazwy Klienta oraz zrzutów ekranu Aplikacji w celach marketingowych Administratora. Administrator może prezentować Aplikację w swoim portfolio m.in. na swojej stronie internetowej, w social mediach oraz w innych materiałach marketingowych (np. katalogach, ulotkach, folderach i broszurach informacyjnych), bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Klienta i bez odrębnego wynagrodzenia. Powyższe upoważnienie jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. 
§ 7 Platforma Loyalty Club.
 1. Po zawarciu Umowy Klient uzyskuje dostęp do Panelu administracyjnego Platformy Loyalty Club. 
 2. W Panelu administracyjnym Klient może zarządzać Treścią Aplikacji Loyalty Club oraz szczegółami Programu lojalnościowego. W szczególności, Panel administracyjny ukazuje informacje dotyczące:
  1. kuponów promocyjnych, produktów i ich kategorii, gazetek promocyjnych oraz innych materiałów marketingowych Klienta związanych z Programem lojalnościowym,
  2. Lokali oraz Terminali udostępnionych dla personelu Klienta w związku z  Programem lojalnościowym, 
  3. Użytkowników Aplikacji oraz ich danych osobowych (przetwarzanych zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik do niniejszego Regulaminu), 
  4. mobilnego sklepu Klienta,
  5. aktualności i powiadomień push Aplikacji.
 3. Klient samodzielnie określa informacje i dane wskazane w Panelu administracyjnym dotyczące zawartości Aplikacji Loyalty Club oraz szczegóły Programu lojalnościowego i ponosi za nie wyłączną odpowiedzialność wobec Użytkowników i podmiotów trzecich.
 4. Do korzystania z Panelu administracyjnego niezbędne jest:
  1. posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, 
  2. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript oraz plików Cookies,
  3. dostęp do poczty elektronicznej.
 5. Klient ma prawo do uzyskania pomocy technicznej w zakresie korzystania z Panelu administracyjnego w formie zgodnej z wykupionym Pakietem. Wsparcie techniczne jest udzielane za pośrednictwem danych Administratora uwidocznionych w Panelu. 
§ 8 Terminal.
 1. Po zawarciu Umowy i publikacji Aplikacji w sklepie internetowym Google Play oraz AppStore, Administrator dostarcza Klientowi na adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym lub w Panelu administracyjnym link do pobrania oprogramowania w formie aplikacji mobilnej przeznaczonej dla personelu Klienta w Lokalach objętych Programem lojalnościowym.
 2. Udostępnione przez Administratora oprogramowanie wraz z urządzeniem mobilnym personelu Klienta w Lokalu objętym Programem lojalnościowym tworzą Terminal. 
 3. Terminal umożliwia personelowi Klienta obsługę Programu lojalnościowego na rzecz Użytkowników, w tym w szczególności, skanowanie wirtualnej karty Użytkowników dostępnej w Aplikacji Loyalty Club w celu skorzystania przez Użytkowników z określonych korzyści (rabatów, promocji itp.) 
 4. W celu korzystania z Terminala niezbędne jest posiadanie przez personel Klienta urządzenia mobilnego z zainstalowanym systemem operacyjnym Android (wersja min. 5.0) oraz dostępem do sieci Internet. Ponadto, niezbędne jest uruchomienie aparatu fotograficznego na potrzeby „zczytania” wirtualnej karty Użytkowników oraz poszczególnych kodów promocyjnych.
§ 9 Prawa i obowiązki Klienta.
 1. Klient zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili jego akceptacji;
  2. wskazywania Administratorowi kompletnych, prawdziwych i zgodnych z prawem informacji w Formularzu rejestracyjnym i w Panelu administracyjnym; 
  3. wskazywania Administratorowi kompletnych, prawdziwych, zgodnych z prawem i z zasadami współżycia społecznego Treści Aplikacji w Kreatorze Aplikacji i w Panelu administracyjnym; 
  4. powstrzymywania się od tworzenia Treści wulgarnych, obraźliwych, erotycznych, dyskryminujących, szerzących nienawiść, przemoc lub terroryzm, zawierających groźby, nękanie lub dokuczanie, szkodliwych dla dzieci, narażających dzieci na niebezpieczeństwo lub na zapoznawanie się z informacjami nieodpowiednimi do ich kategorii wiekowej, ułatwiającymi nabywanie materiałów wybuchowych, broni palnej, amunicji, akcesoriów do broni palnej, tytoniu, marihuany i produktów z marihuaną, zachęcających do nielegalnego lub niewłaściwego używania alkoholu itp.;
  5. przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  6. przestrzegania regulacji sklepów internetowych Google Play i App Store, w szczególności, dotyczących (nie)dozwolonych treści Aplikacji;
  7. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań hakerskich i innych czynności technicznych, informatycznych lub elektronicznych podejmowanych w celu usuwania lub obchodzenia istniejących zabezpieczeń lub innego ułatwiania niedozwolonego korzystania z narzędzi i oprogramowania Programu Loyalty Club;
  8. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie narzędzi i oprogramowania Programu Loyalty Club;
  9. niepodejmowania jakichkolwiek działań z wykorzystaniem narzędzi i oprogramowania Programu Loyalty Club na szkodę Administratora, Użytkowników lub innych osób trzecich.  
 2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie sobie i swojemu personelowi dostępu do urządzeń i Internetu umożliwiających korzystanie z narzędzi i oprogramowania Programu Loyalty Club.
 3. Klient jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników zbieranych w Programie lojalnościowym oraz za uzyskiwanie od Użytkowników niezbędnych zgód związanych z przesyłaniem im informacji handlowych i marketingowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta wobec Użytkowników związane z ochroną ich danych osobowych, w tym za realizację przez Klienta wobec Użytkowników postanowień RODO oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Wszelkie obowiązki Klienta wynikające z niniejszego Regulaminu mają zastosowanie również wobec personelu Klienta, któremu Klient udzielił dostępu do narzędzi i oprogramowania Programu Loyalty Club. Za niestosowanie się personelu Klienta do zapisów Regulaminu odpowiedzialność ponosi Klient.
 5. Klient nie jest uprawniony do przekazywania w całości ani części swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy, nie może też w żaden inny sposób nimi rozporządzać, bez uprzedniej zgody Administratora udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
§ 10 Prawa i obowiązki Administratora.
 1. Administrator zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. stworzenia Aplikacji Loyalty Club zawierającej wskazane przez Klienta Treści Aplikacji oraz przekazania Aplikacji do publikacji w sklepie internetowym Google Play oraz AppStore;
  3. zapewnienia Klientowi dostępu do Platformy Loyalty Club oraz Panelu administracyjnego.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. nieprawidłowe działanie sprzętu (personelu) Klienta uniemożliwiające lub powodujące zakłócenia w korzystaniu narzędzi i oprogramowania Programu Loyalty Club;
  2. nieodpowiednią jakość połączenia internetowego (personelu) Klienta;
  3. nieprawidłowe użytkowanie poszczególności narzędzi i oprogramowania (Aplikacji Loyalty Club, Platformy Loyalty Club, Panelu administracyjnego oraz Terminali)  przez (personel) Klienta;
  4. udostępnienie przez (personel) Klienta Loginu i Hasła do Platformy Loyalty Club osobom trzecim lub nienależytą ochronę w tym zakresie,
  5. Treści Aplikacji oraz jakiekolwiek oferty lub komunikaty przedstawiane Użytkownikom przez Klienta ani za ich realizację, zgodność ze stanem faktycznym lub prawnym;
  6. zasady, warunki i sposób realizacji, a także spełnienie wobec Użytkowników lub osób trzecich zobowiązań wynikających z Programu lojalnościowego Klienta;
  7. błędy, awarie, przerwy, utraty danych i zakłócenia w funkcjonowaniu Programu Loyalty Club oraz poszczególnych narzędzi i oprogramowania (Aplikacji Loyalty Club, Platformy Loyalty Club, Panelu administracyjnego oraz Terminali) powstałe z przyczyn niezależnych od Administratora, w tym wynikające z Siły wyższej, działalności operatorów sklepów internetowych Google Play i AppStore lub innych osób trzecich;
  8. konsekwencje korzystania przez Klienta z Programu Loyalty Club, w tym za podejmowane w związku z Programem działania i decyzje wobec Użytkowników i skutki takich działań i decyzji;
  9. jakiekolwiek ewentualne szkody poniesione przez Klienta lub utracone przez niego korzyści w związku z udziałem w Programie Loyalty Club, chyba że szkoda została wyrządzona przez Administratora umyślnie.
 3. W każdym przypadku, ewentualna odpowiedzialność Administratora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do szkody rzeczywistej.
 4. Ponadto, ewentualna odpowiedzialność Administratora, bez względu na liczbę i podstawę roszczeń Klienta lub osób trzecich, ogranicza się do dwukrotności Opłaty abonamentowej wniesionej przez Klienta w czasie bezpośrednio poprzedzającym zgłoszenie roszczeń wobec Administratora. Zawierając niniejszą Umowę, Klient zwalnia Administratora z ponoszenia odpowiedzialność finansowej przekraczającej wyżej zakreślony limit.
 5. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji za ewentualne wady narzędzi i oprogramowania Programu Loyalty Club (w szczególności Platformy Loyalty Club, Panelu administracyjnego, Aplikacji Loyalty Club lub Terminali). Ewentualna odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi zostaje wyłączona. 
 6. Administrator jest uprawniony do:
  1. usunięcia lub moderowania Aplikacji oraz Treści Aplikacji, które są kontrowersyjne, naruszają niniejszy Regulamin lub regulacje sklepów internetowych Google Play i AppStore,
  2. usunięcia lub blokowania Klientów lub poszczególnych osób z personelu Klienta, które naruszają niniejszy Regulamin lub regulacje sklepów internetowych Google Play i AppStore.
 7. Po podjęciu przez Administratora czynności określonych w ust. 6 powyżej, Klient może utracić uprawnienia do korzystania z wszystkich lub poszczególnych narzędzi i oprogramowania Programu Loyalty Club, co może się wiązać się z bezpowrotną utratą wszelkich danych zgromadzonych na Platformie Loyalty Club, w Panelu administracyjnym, Aplikacji Loyalty Club oraz na Terminalach i nie uprawnia Klienta do domagania się od Administratora zwrotu wniesionych Opłat abonamentowych ani kierowania wobec Administratora jakichkolwiek roszczeń o zapłatę, w tym roszczeń o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia.
§ 11 Prawa własności intelektualnej. 
 1. W ramach Programu Loyalty Club Administrator udostępnienia Klientom narzędzia i oprogramowanie w formie Platformy Loyalty Club i Panelu administracyjnego w modelu Software-as-a-Service (SaaS). W celu korzystania z ww. narzędzi Klient nie kupuje, nie pobiera, nie instaluje ani nie aktualizuje żadnego oprogramowania lub sprzętu. Wszystkie narzędzia i oprogramowanie Platformy Loyalty Club są zainstalowane na serwerach Administratora.
 2. Korzystanie z Aplikacji Loyalty Club przez Użytkowników wymaga pobrania jej ze sklepu internetowego Google Play lub AppStore oraz zainstalowania na swoim urządzeniu mobilnym.
 3. Korzystanie z Terminali przez personel Klienta wymaga pobrania oprogramowania za pośrednictwem linku udostępnionego Klientowi przez Administratora oraz zainstalowania na swoim urządzeniu mobilnym.
 4. Wszystkie narzędzia i oprogramowanie Programu Loyalty Club (w szczególności Platforma Loyalty Club, Panel administracyjny, Aplikacja Loyalty Club oraz Terminale) oraz ich poszczególne elementy, interfejsy i oznaczenia stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 5. Administrator posiada i zachowuje całość autorskich praw majątkowych i osobistych do wszystkich narzędzi i oprogramowania Programu Loyalty Club oraz ich poszczególnych elementów, interfejsów i oznaczeń.
 6. Korzystanie z narzędzi i oprogramowania Programu Loyalty Club przez Klienta, personel Klienta, Użytkowników lub inne osoby nie oznacza nabycia przez nich jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów. W szczególności, Klient, personel Klienta i Użytkownicy nie nabywają praw autorskich, nie zostaje im udzielona licencja (wyłączna lub niewyłączna) ani nie uzyskują statusu i uprawnień legalnego użytkownika/posiadacza udostępnionych narzędzi i oprogramowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Administrator zachowuje wszelką dokumentacje oraz rdzenne kody źródłowe do wszystkich narzędzi i oprogramowania Programu Loyalty Club (w szczególności Platformy Loyalty Club, Panelu administracyjnego, Aplikacji Loyalty Club oraz Terminali). Na wniosek Klienta Administrator może mu przekazać wyłącznie kod wynikowy (wykompilowany) do dedykowanej dla Klienta Aplikacji Loyalty Club. 
§ 12 RODO. 
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, reprezentantów Klientów oraz Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności Programu Loyalty Club oraz Polityką Prywatności Aplikacji, które pozostają Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 2. Polityka prywatności uwzględnia wymagania, które wynikają z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”.
§ 13 Reklamacje.
 1. Klient ma prawo złożyć do Administratora reklamację dotyczącą prawidłowości świadczenia usług w ramach Programu Loyalty Club w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Administratora wskazany w Regulaminie i na Platformie Loyalty Club, najpóźniej w terminie 14 dni od zdarzenia, stanowiącego przedmiot reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać:  
  1. imię i nazwisko / nazwę Klienta oraz osób upoważnionych do reprezentacji Klienta,
  2. adres (e-mail) Klienta,  
  3. przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem,  
  4. ewentualne wnioski wobec Administratora.  
 3. W przypadku złożenia reklamacji bez podania informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, Administrator wzywa Klienta do uzupełnienia braków zgłoszenia reklamacyjnego, niezbędnych do prawidłowej oceny podstaw reklamacji. W przypadku braku uzupełnienia danych przez Klienta – Administrator ma prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. 
 4. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku złożenia reklamacji zawierającej braki, termin biegnie od chwili uzupełnia danych, zgodnie z ust. 3 powyżej. 
 5. Decyzja w sprawie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Klientowi w formie pisemnej lub elektronicznej na podany przez niego adres.  
§ 14 Postanowienia końcowe.
 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na Platformie Loyalty Club. 
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Platformie Loyalty Club i obowiązuje Uczestnika od chwili zaakceptowania jego warunków przy wypełnianiu Formularza rejestracyjnego.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wydawania odrębnych Regulaminów (np. dotyczących określonych promocji) oraz prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem  poniższych postanowień.
 5. Informacja  o  zmianach  Regulaminu zostanie przesłana Klientowi pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu rejestracyjnym lub Panelu administracyjnym. Zmiany Regulaminu zostaną dodatkowo opublikowane na Platformie Loyalty Club.
 6. Zmiany  Regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż z dniem ich wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej (punkt 5 powyżej) w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z ich treścią. Jeżeli zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do Umów trwających w momencie ich wejścia w życie, wówczas wchodzą one w życie po upływie 30 dni od dnia wprowadzenia ich do środka komunikacji elektronicznej (punkt 5 powyżej). 
 7. Jeżeli zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do Umów trwających w momencie  ich wejścia w życie, wówczas Strony przyjmują, że Klient zaakceptował zmiany Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy do upływu okresu 30 dni wskazanego w punkcie 6 powyżej na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku Umowa rozwiązuje się ze skutkiem na koniec miesiąca obowiązywania Umowy.
 8. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy przez Klienta nie przysługuje w przypadku, gdy zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Umów trwających w dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu lub dotyczy usługi lub funkcjonalności, z której Klient nie korzysta w ramach Umowy.   
 9. Wszelkie ewentualne spory związane z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.